Kruis opnemen, zelf verloochenen – Lukas 9

Kruis opnemen, zelf verloochenen
Preek Lukas 9:22-23: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden. En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

LEESPREEK