Kruis opnemen, zelf verloochenen (Lukas 9)

Preek: Kruis opnemen, zelf verloochenen
Preek Lukas 9:22-23: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden. En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

PDF LEESPREEK

Preek: Kruis opnemen, zelf verloochenen

THEMA: Kruis opnemen, zelf verloochenen

Noodzakelijk lijden
1. Van de Zoon des mensen
2. Van hen die achter Hem komen

SCHRIFTLEZING Lukas 9

En Hij gebood hun scherp en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;
Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.
En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.
Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade zijns zelfs lijden ?
Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid des Vaders, en der heilige engelen.
En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.

Fragment preek over kruis opnemen

En, bij leven in heiligmaking hoort in de tweede plaats ook: kruis dragen.
Want, zo staat in vers 23: en neme zijn kruis dagelijks op, en volge mij.
Dagelijks zijn kruis opnemen. Zijn kruis, dat is: dat wat je krijgt uit de handen van de Heere. God legt het voor ons neer, een kruis, en wij nemen het op en dragen het.

Wij zoeken het kruis niet, maar we nemen het op, als Gods vrije en soevereine wil het voor ons slecht. Want we zeggen met Job: Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? (Job 2:10)

God geeft Zijn kinderen kruisen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: Maar indien u zonder kastijding (zonder kruis!) bent, welke allen (al Gods kinderen!) deelachtig zijn geworden, zo bent u dan bastaarden, en niet zonen (Hebreeën 12:8).

Wat betekent dat: Je kruis opnemen?

Ieder kind van God draagt zijn of haar kruis. Al die kruisen zijn verschillend. Het ene kruis is het andere niet. Maar ieder kruis is een kruis, dat wil zeggen: het is zwaar, het moet gedragen worden, en dat kost moeite, pijn en verdriet.

Maar toch, als het goed is, is er door Gods genade ook iets in het leven van Zijn kinderen van wat ons doopformulier zegt: Hem dagelijks navolgend, vrolijk ons kruis dragen.
Want …? Het komt uit Gods hand!
En God weet precies welk kruis geschikt is voor ons. Om ons klein te houden en om ons hart naar de Heere toe te trekken.

Dus stappen we niet over het kruis heen, dus trappen we er niet uit onvrede op, dus schoppen we er niet tegenaan, dus struikelen wij er niet over, maar wij nemen het op en dragen het. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van Christus.
En we bezwijken er ook niet onder, denkend aan diezelfde Hebreeënbrief, waar de apostel schrijft: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als u van Hem bestraft wordt (Hebreeën 12:5).

We bezwijken er niet onder, want we zien in al onze zwakheid omhoog, denkend aan wat God zo troostvol tegen Paulus gezegd heeft: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Zo zal ik dan (zegt Paulus) veel liever roemen in mijn zwakheden opdat de kracht van Christus in mij wone (2 Korinthe 12:9). Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13).

We nemen het kruis op dat God ons voorlegt. Het wordt ons niet voorgelegd door de duivel of door de zonde. Want, nogmaals: Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? (Job 2:10)

kruis opnemen – zelf verloochenen