In zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger · Lukas 22

Preek: In zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger
Preek Lukas 22:39-46: En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

PDF LEESPREEK

YouTube player
Preek: In zware strijd zijnde, bad Hij des te ernstiger

Thema preek Lukas 22: In zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger

Vers-voor-vers overdenking van Lukas 22:39-46 over de gebed strijd van Jezus in de hof van Gethsemane.

Schriftlezing Lukas 22

39 En uitgaande vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen.
40 En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt dat gij niet in verzoeking komt.
41 En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad,
42 Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen! Doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.

43 En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.
44 En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.
45 En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid.
46 En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.