Geen plaats in de herberg – Lukas 2 – kerst – PDF, audio

Geen plaats in de herberg
Preek Lukas 2:7: En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg (Lukas 2:7)

LEESPREEK