Mijn juk is zacht, Mijn last is licht – Mattheüs 11 – nabetrachting

Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht

Preek Mattheüs 11:29-30: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Serie twee preken voor Avondmaal en nabetrachting:
1. Preek Mattheüs 11:28: Vermoeid en belast
2. Preek Mattheüs 11:29-30: Juk is zacht, last is licht

Schriftgedeelte Mattheus 11 over: Mijn juk is zacht

25 In dienzelven tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
26 Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren.
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Wat is een ‘juk’ in de Bijbel

mijn juk zacht juk dragen

Het (slaven)juk wordt in de Bijbel vaak als metafoor gebruikt. Als beeld voor de onderwerping en dienstbaarheid. Of ook als beeld voor een zware last die iemand te dragen heeft. Jezus zegt: Mijn juk is zacht, Mijn last is licht.