Mijn juk is zacht, Mijn last is licht (Mattheüs 11) – nabetrachting

Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht
Preek Mattheüs 11:29-30: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Thema preek Mattheüs 11: Neem Mijn juk op u
Oproep tot navolging Christus
1. Zijn juk – Neemt Mijn…
2. Zijn les – en leert van Mij…

Serie twee preken voor Avondmaal en nabetrachting:
1. Preek Mattheüs 11:28: Vermoeid en belast
2. Preek Mattheüs 11:29-30: Juk is zacht, last is licht

Schriftgedeelte Mattheüs 11:
In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde ! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
Ja, Vader ! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.
Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Links bij preek Mattheüs 11: Neem Mijn juk op u
– Preek: Gelijkenis parel grote waarde (Mattheüs 13)
– Preek: Gelijkenis visnet (Mattheüs 13)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 11

Marinus Nijsse over Mijn juk is zacht, Mijn last is licht (bron: Daniel)
Een schel geroep klinkt op van alle zijden: „Hier is uw heiland die u redding biedt. Buig voor hem neer en wil zijn naam belijden.”
Maar Christus heeft gezegd: „Geloof hen niet.”
De valse leraars zullen roepen: „Ziet, daar is hij, die de wereld zal genezen, die troosten zal in lijden en verdriet. Zijn grote naam moet overal geprezen!”
Het werk van Christus zal in stilte wezen, geen uiterlijke praal en wereldlijke pracht. Hij richt Zich tot hen die Hem waarlijk vrezen.
Zijn wetten zijn niet zwaar, Zijn juk is zacht. Hij wendt Zich tot hem, die Zijn komst verwacht en biddend opziet, door de Geest gedreve die hoort in ’t diepste van zijn ziel met krach Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.