Kindermoord Bethlehem (Jeremia 31, Mattheüs 2) – kerst

Kindermoord Bethlehem, tranen Rachel
Mattheus 2:16-18: Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Thema preek Mattheüs 2: Kindermoord Bethlehem, tranen Rachel

Tranen en troost:
1. De historische lijn
2. De geestelijke lijn

PDF LEESPREEK

Eerste Schriftlezing over Kindermoord Bethlehem: Mattheus 2:16-18:
Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:
Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Tweede lezing over Kindermoord Bethlehem: Jeremia 31:1-17:
(…) Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des HEEREN goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.
Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rei, daartoe de jongelingen en ouden te zamen; want Ik zal hunlieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis.
En Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken; en Mijn volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt de HEERE.

Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn.
Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen.
En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.

Links bij preek Mattheüs 2: Kindermoord Bethlehem, tranen Rachel
Preek: Wijzen uit Oosten (Mattheüs 2)
Preek: Geen plaats in de herberg (Lukas 2)
Preek: Zij baarde haar eerstgeboren Zoon (Lukas 2)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jeremia 31, Mattheus