/ / Lofzang van Maria (Lukas 1) – advent

Lofzang van Maria (Lukas 1) – advent

Preek: Lofzang van Maria
Tekst Lukas 1:46-55: Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.

Thema preek Lukas 1: Lofzang van Maria

De lofzang van Maria
1. De aanleiding tot haar lofzang
2. De inhoud van haar lofzang

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Lofzang van Maria: Lukas 1:46-56:
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.
Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.
Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.
En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.

Na de lofzang van Maria: En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt.
En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden.
En als hij een schrijftafeltje geeist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.
En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen.

Links bij preek Lofzang Maria – Magnificat, de Lofzang van Maria (advent)
Op God geworpen van baarmoeder af (Psalm 22)
Hij zal Zijn kudde weiden gelijk Herder (Jesaja 40)
Vertroosting Israëls (Jesaja 40 – Lukas 2) – advent
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 1
– Matthew Henry over Lukas 1
– Artikel RD 2011: Wat is advent?
– Artikel RD 2018: Advent scharnierpunt in de tijd

TERUG ADVENT | LUKAS