Licht om openen blinde ogen (Jesaja 42) – advent

Een Licht der heidenen, om te openen blinde ogen
Preek Jesaja 42:6,7: Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.

Thema preek: Blinde ogen openen

Het werk van de komende Christus voor…
1. Blind, gebonden, in duisternis, in de gevangenis
2. Ziende gemaakt, gebracht tot het licht en vrijgelaten

Serie vier preken rond bediening Heilig Avondmaal:
Uit Jesaja 42: Het gekrookte riet; Licht om openen blinde ogen; Blinden leiden door weg
Uit Jesaja 43: Al moet u gaan door water, door vuur

Dit is een voorbereidingspreek voor Heilig Avondmaal

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Licht om openen blinde ogen:
Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft ! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.
Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.

Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:
Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen.
Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.
Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.

Links bij preek: Licht om blinde ogen openen
Gekrookte riet zal Hij niet verbreken (Jesaja 42)
Gaan door het water, Ik zal bij u zijn (Jesaja 43)
Lees meer:
Kanttekeningen bij Jesaja 42