Onszelf oordelen · 1 Korinthe 11 · voorbereiding II

Onszelf oordelen en elkaar verwachten
Preek 1 Korinthe 11:29-34: Indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.

Thema preek 1 Korinthe 11: Onszelf oordelen

Thema preek: Paulus’ raad aan de gemeente van Korinthe m.b.t. de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal
1. oordeel van God (29-30)
2. veroordeling van onszelf (31-32)
3. verwachting van elkaar (33-34)

Een van vier preken rond het Heilig Avondmaal:
1. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1) – 1 Korinthe 11:27-28
2. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2) – 1 Korinthe 11:29-34
Vervolg bediening en nabetrachting:
3. Doe dat tot Mijn gedachtenis (1 Korinthe 11) – avondmaal (3)
4. Orpa, ga met ons mee (Ruth 1) · nabetrachting (4)

LEESPREEK

Deel van twee voorbereidingspreken vanuit 1 Korinthe 11:
1. Preek 1 Korinthe 11:27-28: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1)
2. Preek 1 Korinthe 11:29-34: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2)

Schriftgedeelte over Onszelf oordelen – Jesaja 33:13-24
13 Hoort gijlieden die verre zijt, wat Ik gedaan heb; en gijlieden die nabij zijt, bekent Mijn macht.
14 De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen Gloed wonen kan?
15 Die in gerechtigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; die het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn handen uitschudt dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanzie;
16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis.
17 Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid; zij zullen een vergelegen land zien.
18 Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende: Waar is de schrijver? Waar is de betaalheer? Waar is hij die de torens telt?
19 Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong, hetwelk men niet verstaan kan.
20 Schouw Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ternedergeworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd worden.
21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren.
22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning, Hij zal ons behouden.
23 Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden, zij zullen het zeil niet uitspannen; dan zal de roof van een overvloedigen buit uitgedeeld worden, zelfs zullen de lammen den roof roven.
24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.

Links bij preek over 1 Korinthe 11: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2)
Preek 2 Korinthe 4: Schat in aarden vaten
Preek 2 Korinthe 5:1: Tijdelijk verblijf, eeuwige woning
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling: 1 Korinthe 11

TERUG 1 KORINTHE