Gaan door het water, Ik zal bij u zijn (Jesaja 43) – advent

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn
Preek Jesaja 43:1-3: Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland.

Thema preek Jesaja 43: Al moet u gaan door water, door vuur

Een hemelse bemoediging
1. de Goddelijke oorsprong (1)
2. de Troostvolle inhoud (2-4)
3. het Heerlijke vooruitzicht (5-6)
4. het Verheven doel (7)

Serie vier preken rond bediening Heilig Avondmaal:
Uit Jesaja 42: Het gekrookte riet; Licht om openen blinde ogen; Blinden leiden door weg
Uit Jesaja 43: Al moet u gaan door water, door vuur

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over “Gaan door het water, Ik zal bij u zijn“: Jesaja 43:
Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob ! en uw Formeerder, o Israël ! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.
Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.
Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.
Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.
Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;
Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.

Links bij preek Jesaja 43: Al moet u gaan door water, door vuur
– Licht om openen blinde ogen
– Maak u op, word verlicht, uw Licht komt (Jesaja 60)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 43