Zij meenden zij geest zagen (Lukas 24) – Pasen

Zij meenden dat zij een geest zagen
Preek Lukas 24:41: En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. En Hij nam het, en at het voor hun ogen.

Thema preek Lukas 24: Zij meenden dat zij een geest zagen

De eerste verschijning van de opgestane Heere Jezus aan Zijn elf discipelen
1. Zijn verschijning is overduidelijk echt
2. Zijn verschijning vervult hen met vrees en blijdschap
3. Zijn verschijning lijkt te groot om waar te zijn

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Zij meenden dat zij geest zagenLukas 24
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden !
En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten ?
Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.
En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.
En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten ?
En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.
En Hij nam het, en at het voor hun ogen.
En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
En gij zijt getuigen van deze dingen.
En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

Links bij preek Lukas 24: Zij meenden dat zij een geest zagen
Andere preken voor Pasen:
Preek Johannes 20: Maria Magdalena (I)
Preek Johannes 20: Maria Magdalena (II)
Preek Johannes 20: Verschijning aan discipelen
Preek Johannes 20: Verschijning Jezus aan Thomas
Beginnende van Jeruzalem · Lukas 24 · Pasen
Lees meer:
– Kanttekeningen Lukas 24