Wat zoekt u Levende bij doden? (Lukas 24) – Pasen

Zoekt u Levende bij doden?
Preek Lukas 24:1-12: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was.

Thema preek Lukas 24: Wat zoekt u de Levende bij de doden?

Opgestaan van de doden
1. De vrouwen zoeken
2. De engelen hebben een boodschap
3. De discipelen geloven hen niet

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Wat zoekt u Levende bij doden? Lukas 24:1-12:
En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.
En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden ?
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan.
En zij werden indachtig Zijner woorden.
En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen.
En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden.
En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet.
Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was.

Links bij preek over Lukas 24: Wat zoekt u de Levende bij de doden?
Andere preken voor Pasen:
Preek Mattheüs 28: Ik ben met ulieden al de dagen
Preek Johannes 11: Opwekking van Lazarus
Preek: Vrouwen bij graf: Hij is opgestaan (Mattheüs 28)
Preek: Wedergeboren tot levende hoop (1 Petrus 1)
Lees meer:
– Kanttekeningen Lukas 24

TERUG PASEN | LUKAS