De HEERE zal wachten – Jesaja 30 – advent – PDF, beeld

De HEERE zal wachten
Preek Jesaja 30:18: En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.

LEESPREEK