De HEERE zal wachten · Preek Jesaja 30 · voorbereiding

Preek Jesaja 30:18: En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.

PDF LEESPREEK

YouTube player