Herder zoekt verlorene – Ezechiël 34 – advent

Het verlorene zal Ik zoeken
Preek Ezechiël 34:16: Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken, maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.

LEESPREEK 

Serie van vier preken:
Voorbereiding Ezechiël 34: De Herder zal verlorene zoeken
Voorbereiding Jesaja 30: De Heere wacht om genadig te zijn
Bediening Heilig Avondmaal Ezechiël 34: Gij zijt mensen, Ik ben uw God
Nabetrachting Johannes 10: De schapen horen Mijn stem