Herder zal verlorene zoeken (Ezechiël 34) – advent

Het verlorene zal Ik zoeken
Preek Ezechiël 34:16: Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken, maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.

Thema preek Ezechiël 34: Herder zal verlorene zoeken, gebrokene verbinden

Het liefdewerk van de komende Herder der schapen
1. Zoeken – Hij zal het verlorene te zoeken
2. Terugbrengen – Hij zal het weggedrevene terugbrengen
3. Verbinden – Hij zal het gebrokene verbinden
4. Sterken – Hij zal het kranke sterken

Dit is een voorbereidingspreek voor Heilig Avondmaal

PDF LEESPREEK 

Schriftlezing over “Herder zal verlorene zoeken, gebrokene verbinden“: Ezechiël 34:11-24:
Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken.
Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid.
En Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land; en Ik zal ze weiden op de bergen Israels, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands.
Op een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen Israels zal hun kooi zijn; aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide, op de bergen Israels.

Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE.
Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.
Want gij, o Mijn schapen ! de Heere HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken.
Is het u te weinig, dat gij de goede weide afweidt ? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden ? En zult gij de bezonkene wateren drinken, en de overgelatene met uw voeten vermodderen ?
Mijn schapen dan, zullen zij afweiden, wat met uw voeten vertreden is, en drinken, wat met uw voeten vermodderd is ?
Daarom zegt de Heere HEERE alzo tot hen: Ziet Ik, ja, Ik zal richten tussen het vette klein vee, en tussen het magere klein vee.

Omdat gij al de zwakken met de zijde en met den schouder verdringt, en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelve naar buiten toe verstrooid hebt;
Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn; en Ik zal richten tussen klein vee en klein vee.
En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.
En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken.

Links bij preek Ezechiël 34: Enige Herder: zal verlorene zoeken, gebrokene verbinden
Maak u op, word verlicht, uw Licht komt (Jesaja 60)
Doorbreker zal optrekken (Micha 2)
Grote Herder der schapen (Hebreeën 13) – afscheid
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Ezechiël 34