Heilige Doop

Dooppreken gehouden bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop. Sommige dooppreken zijn bewerkt tot leespreken, van andere preken is er alleen een luister- of beeldpreek beschikbaar.
(zie playlist Youtube)

|

Ark van Noach gesloten (Genesis 7)

En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark.
En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE sloot achter hem toe.

|

Doortocht Rode Zee of Schelfzee (Exodus 14)

Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.