/ Vrije stof OT - Page 2

Vrije stof OT

Diverse preken over teksten uit het Oude Testament.

Vrije stof OT

Preek: Saul als koning aangewezen (1 Samuël 10)

Doch Samuel riep het volk te zamen tot den HEERE, te Mizpa.
En hij zeide tot de kinderen Israëls: Alzo heeft de HEERE, de God Israëls, gesproken: Ik heb Israël uit Egypte opgebracht, en Ik heb ulieden van de hand der Egyptenaren gered, en van de hand van alle koninkrijken, die u onderdrukten. Maar gijlieden hebt heden uw God verworpen.